Půjčovní řád

 1. Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení či zničení funkčních součástí vozidla, kontrolovat stav a teplotu chladící kapaliny, stav olejů, pneumatik a dalších částí vozidla, které podléhají běžné kontrole při provozu pronajatého
 2. Nájemce stvrzuje svým podpisem na nájemní smlouvě, že převzal vozidlo v řádném stavu, vybavené běžným příslušenstvím dodávaným výrobcem k vozidlu, povinnou výbavou a plnou nádrží pohonných hmot, že byl seznámen s technikou provozu vozidla. Současně bere na vědomí povinnost vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonné hmoty. Pokud bude při vrácení vozidla pronajímateli zjištěn rozdíl stavu pohonných hmot, je nájemce povinen jet nádrž doplnit na původní stav nebo pronajímateli rozdíl uhradit včetně manipulačního poplatku 500,- Kč + DPH.
 3. vozidla.
 4. Při nedodržení předepsané údržby, pokud má za následek poškození vozidla, je nájemce povinen pronajímateli uhradit vzniklou škodu a náhradu ušlého nájemného. Při poškození nebo nadměrném znečištění vnitřku vozidla, bude firma požadovat náhradu nákladů spojených s opravou, zvláštním čištěním nebo desinfekcí vozidla.
 5. Vozidlo nesmí nájemce přenechat k užívání jiné osobě, pokud toto není ve smlouvě výslovně uvedeno, nesmí se s ním zúčastňovat soutěžních jízd ani tréninku na ně, nesmí provádět neodůvodněné zásahy do agregátů vozidla.
 6. Nájemce je povinen zapůjčené vozidlo vrátit a zaplatit částku za pronájem před odebráním svého vozidla a souhlasí s tím, že mu bez tohoto finančního vyrovnání nebude jeho vozidlo vydáno.
 7. Nájemce je povinen při každé dopravní nehodě, při které došlo ke škodě na pronajatém vozidle, event. zranění osob, zajistit přítomnost Dopravní policie. Je povinen setrvat v případě nepojízdnosti vozidla na místě až do příjezdu odpovědného pracovníka nebo zajistit jeho úschovu.
 8. Nájemce v případě poruchy, havárie či odcizení vozidla tuto skutečnost neprodleně nahlásit na nejbližší oddělení Dopravní policie a dále na tel. číslo +420 606 787 111+420 606 787 111 , kde dohodne s pronajímatelem další postup.
 9. Převzetím vozidla nebezpečí škody na pronajatém vozidle přechází na nájemce. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo řádně dle pokynů výrobce a zabezpečit je tak, aby na něm nevznikla škoda, Vznikne-li na vozidle škoda, je nájemce povinen ji pronajímateli uhradit, a to v případě, že škoda vznikla bez zavinění nájemce z viny dalších třetích osob (jakékoliv poškození vozidla mimo škody kryté havarijní pojistkou).
 10. V případě zavinění havárie, zaviněného poškození vozidla nebo příslušenství, je nájemce povinen mimo nahrazení skutečné škody uhradit pronajímateli i další škodu, spočívající v ušlém nájemném za dobu, po kterou bude vozidlo v opravě, nejdéle však 30dnů.
 11. Vozidlo je pojištěno pro případ havárie, krádeže a živelné pohromy. Je dána spoluúčast 10%, minimálně však Kč 10.000,-
 12. Nájemce je povinen čerpat do nádrže výrobcem předepsané palivo. Vozidlo nesmí být roztahováno za účelem nastartování. Vozidlo může být vlečeno pouze s vypnutým motorem a nezařazenou rychlostí (pozor, v tomto případě nefunguje posilovač brzd). Při nedodržení tohoto ustanovení hradí veškeré škody nájemce.
 13. Nájemce je povinen v případě ztráty klíčů nebo ovladače zabezpečovacího zařízení uhradit náklady spojené s výměnou zámku či alarmu. V případě ztráty ORV uhradí zákazník částku Kč 500,--.
 14. Pronajímatel má právo a ze zákona i povinnost kontrolovat doklad totožnosti, OTP a řidičský průkaz.
 15. Jestliže bude zákazník užívat vozidlo po termínu, v němž mělo být vozidlo navráceno zpět pronajímateli, bude toto posuzováno jako neoprávněné užití cizí věci a bude podáno trestní oznámení na Policii ČR.
 16. V případě dlouhodobého pronájmu má nájemce povinnost dostavit se na pravidelnou bezplatnou výměnu olejů a filtrů – vždy po ujetí 15.000km.
 17. V případě nedodržení ustanovení této smlouvy je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené se zjištěním této skutečnosti, vyhledáním vozidla, opravy vozidla apod.

Pujcovni_rad_Autocity_Kadet.pdf (51kb)