Půjčovní řád

který je nedílnou součástí smlouvy o pronájmu vozidla

1. Nájemce stvrzuje svým podpisem na nájemní smlouvě, že převzal vozidlo v řádném stavu, vybavené běžným příslušenstvím dodávaným výrobcem k vozidlu, povinnou výbavou a plnou nádrží pohonných hmot, že byl seznámen s technikou provozu vozidla. Současně bere na vědomí povinnost vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonné hmoty. Pokud bude při vrácení vozidla pronajímateli zjištěn rozdíl stavu pohonných hmot, tj. vozidlo nebude vráceno s plnou nádrží, je nájemce povinen pronajímateli rozdíl uhradit včetně manipulačního poplatku 500,- Kč + DPH.

2. Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení či zničení funkčních součástí vozidla, kontrolovat stav a teplotu chladicí kapaliny, stav olejů, pneumatik a dalších částí vozidla, které podléhají běžné kontrole při provozu pronajatého vozidla.

3. Při nedodržení předepsané údržby, pokud má za následek poškození vozidla, je nájemce povinen pronajímateli uhradit vzniklou škodu a náhradu ušlého nájemného. Při poškození nebo nadměrném znečištění vnitřku vozidla, bude pronajímatel požadovat náhradu nákladů spojených s opravou, zvláštním čištěním nebo desinfekcí vozidla.

4. Vozidlo nesmí nájemce přenechat k užívání jiné osobě, pokud toto není ve smlouvě výslovně uvedeno, nesmí se s ním zúčastňovat soutěžních jízd ani tréninku na ně, nesmí provádět neodůvodněné zásahy do agregátů vozidla.

5. Nájemce je povinen zapůjčené vozidlo vrátit a zaplatit částku za pronájem v termínu stanoveném pronajímatelem. Nájemce se zavazuje zapůjčené vozidlo vrátit v sídle či pobočce pronajímatele. V případě, že dojde k vrácení zapůjčeného vozidla mimo místa takto určená, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli náklady spojené s přepravou vozidla zpět do místa sídla či pobočky pronajímatele. Stejně tak je nájemce v případě, že bude mít zájem o přistavení vozidla na předem určené místo, povinen uhradit náklady spojené s přistavením vozidla mimo sídlo či pobočku pronajímatele.

6. Nájemce je povinen při každé dopravní nehodě, při které došlo ke škodě na pronajatém vozidle, event. zranění osob, zajistit přítomnost Dopravní policie. Je povinen setrvat v případě nepojízdnosti vozidla na místě až do příjezdu odpovědného pracovníka nebo zajistit jeho úschovu.

7. Nájemce je povinen v případě poruchy, havárie či odcizení vozidla tuto skutečnost neprodleně nahlásit na nejbližší oddělení Dopravní policie a dále na tel. číslo +420602730500, kde dohodne s pronajímatelem další postup.

8. Převzetím vozidla nájemcem nebezpečí škody na pronajatém vozidle přechází na nájemce. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo řádně dle pokynů výrobce a zabezpečit je tak, aby na něm nevznikla škoda. Vznikne-li na vozidle škoda, je nájemce povinen ji pronajímateli uhradit, a to i v případě, že škoda vznikla bez zavinění nájemce z viny dalších třetích osob.

9. V případě zavinění havárie, zaviněného poškození vozidla nebo příslušenství, je nájemce povinen mimo náhrady skutečné škody uhradit pronajímateli i další škodu, spočívající v ušlém nájemném za dobu, po kterou bude vozidlo v opravě, nejdéle však 30dnů.

10. Vozidlo je pojištěno pro případ havárie, krádeže a živelné pohromy se spoluúčastí 10%, minimálně však Kč 10.000,- Kč.

11. Nájemce je povinen čerpat do nádrže výrobcem předepsané palivo. Vozidlo nesmí být roztahováno za účelem nastartování. Vozidlo nemůže být vlečeno, v případě poruchy nebo nehody musí být vždy odtahováno na plošině. Při nedodržení tohoto ustanovení je povinen veškeré škody uhradit nájemce.

12. Nájemce je povinen v případě ztráty klíčů nebo ovladače zabezpečovacího zařízení uhradit náklady spojené s výměnou zámku či alarmu. V případě ztráty ORV uhradí zákazník částku Kč 500,- Kč.

13. Pronajímatel má právo a ze zákona i povinnost kontrolovat doklad totožnosti a řidičský průkaz.

14. Jestliže zákazník nevrátí vozidlo ve sjednaném termínu, v němž mělo být vozidlo navráceno zpět pronajímateli, bude toto jednání posuzováno jako neoprávněné užití cizí věci a bude podáno trestní oznámení na Policii ČR. Pronajímatel je oprávněn naúčtovat částku za pronájem i za dny, kdy vozidlo bylo užíváno neoprávněně a to dle sjednané denní sazby uvedené ve Smlouvě o nájmu motorového vozidla či dle ceníku o nájmu vozidla, s nímž byl nájemce před podpisem smlouvy seznámen.

15. V případě dlouhodobého pronájmu má nájemce povinnost dostavit se na pravidelnou bezplatnou výměnu olejů a filtrů, a to na základě výzvy na informačním displeji vozidla.

16. Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla na pozemních komunikacích dodržovat povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. V případě, že nájemce jednáním svým, nebo stane-li se tak jednáním osoby, které nájemce vozidlo zapůjčil k užívání, poruší některá ustanovení tohoto zákona, zavazuje se v plné výši uhradit sankci, která bude jemu, nebo pronajímateli, jakožto provozovateli vozidla, příslušným orgánem uložena. Pakliže bude pronajímateli uložena sankce za správní delikt dle ust. § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tj. že jako provozovatel vozidla nezajistil, aby při užití tohoto vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, zavazuje se nájemce tuto sankci v plné výši uhradit, pokud ke spáchání přestupku došlo v době, kdy měl nájemce vozidlo v nájmu či užívání.

17. Podpisem nájemní smlouvy nájemce stvrzuje, že byl v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) seznámen s dokumentem nazvaným „Informace pro subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů“, který je dostupný on-line na webu pronajímatele: www.autocitykadet.cz v sekci GDPR v záložce kontakty. Nájemce především prohlašuje, že byl seznámen s tím, že pronajímatel jako správce údajů zpracovává jeho osobní údaje na základě některého z následujících zákonných titulů, a to z důvodu plnění smlouvy nebo ke splnění právní povinnosti nebo pro účely oprávněného zájmu pronajímatele. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl seznámen se svými právy, které mu přiznává GDPR, a byl seznámen se způsobem, jakým je může uplatňovat.

18. V případě, že dojde mezi pronajímatelem a nájemcem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz.

Brno, 2018 Pavel Vašek, v. r., jednatel AUTOCITY KADET, s.r.o.