Půjčovní řád

1. Nájemce stvrzuje svým podpisem na nájemní smlouvě, že převzal vozidlo v řádném stavu, vybavené běžným příslušenstvím dodávaným výrobcem k vozidlu, povinnou výbavou a plnou nádrží pohonných hmot, že byl seznámen s technikou provozu vozidla. Současně bere na vědomí povinnost vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonné hmoty. Pokud bude při vrácení vozidla pronajímateli zjištěn rozdíl stavu pohonných hmot, tj. vozidlo nebude vráceno s plnou nádrží, je nájemce povinen pronajímateli rozdíl uhradit včetně manipulačního poplatku 500,- Kč + DPH.

2. Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení či zničení funkčních součástí vozidla, kontrolovat stav a teplotu chladicí kapaliny, stav olejů, pneumatik a dalších částí vozidla, které podléhají běžné kontrole při provozu pronajatého vozidla.

3. Při nedodržení předepsané údržby, pokud má za následek poškození vozidla, je nájemce povinen pronajímateli uhradit vzniklou škodu a náhradu ušlého nájemného. Při poškození nebo nadměrném znečištění vnitřku vozidla, bude pronajímatel požadovat náhradu nákladů spojených s opravou, zvláštním čištěním nebo desinfekcí vozidla.

4. Vozidlo nesmí nájemce přenechat k užívání jiné osobě, pokud toto není ve smlouvě výslovně uvedeno, nesmí se s ním zúčastňovat soutěžních jízd ani tréninku na ně, nesmí provádět neodůvodněné zásahy do agregátů vozidla.

5. Nájemce je povinen zapůjčené vozidlo vrátit a zaplatit částku za pronájem v termínu stanoveném pronajímatelem. Nájemce se zavazuje zapůjčené vozidlo vrátit v sídle či pobočce pronajímatele. V případě, že dojde k vrácení zapůjčeného vozidla mimo místa takto určená, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli náklady spojené s přepravou vozidla zpět do místa sídla či pobočky pronajímatele. Stejně tak je nájemce v případě, že bude mít zájem o přistavení vozidla na předem určené místo, povinen uhradit náklady spojené s přistavením vozidla mimo sídlo či pobočku pronajímatele.

6. Nájemce je povinen při každé dopravní nehodě, při které došlo ke škodě na pronajatém vozidle, event. zranění osob, zajistit přítomnost Dopravní policie. Je povinen setrvat v případě nepojízdnosti vozidla na místě až do příjezdu odpovědného pracovníka nebo zajistit jeho úschovu.

7. Nájemce je povinen v případě poruchy, havárie či odcizení vozidla tuto skutečnost neprodleně nahlásit na nejbližší oddělení Dopravní policie a dále na tel. číslo +420602730500, kde dohodne s pronajímatelem další postup.

8. Převzetím vozidla nájemcem nebezpečí škody na pronajatém vozidle přechází na nájemce. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo řádně dle pokynů výrobce a zabezpečit je tak, aby na něm nevznikla škoda. Vznikne-li na vozidle škoda, je nájemce povinen ji pronajímateli uhradit, a to i v případě, že škoda vznikla bez zavinění nájemce z viny dalších třetích osob.

9. V případě zavinění havárie, zaviněného poškození vozidla nebo příslušenství, je nájemce povinen mimo náhrady skutečné škody uhradit pronajímateli i další škodu, spočívající v ušlém nájemném za dobu, po kterou bude vozidlo v opravě, nejdéle však 30dnů.

10. V ceně pronájmu je zahrnuto povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění čelního skla. Havarijní pojištění je však sjednáno s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním nájemce vozu, na škody, které vznikly nedodržením podmínek těchto Všeobecných podmínek pronájmu automobilu nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem. A to vždy s minimální spoluúčastí 10%, min. však 10.000 Kč. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané „Všeobecné podmínky pronájmu automobilů“.

Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit minimální spoluúčast 10% min. však 10.000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak). Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla. V těchto případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného, a to:

a) v případě nepojízdnosti vozidla po dobu opravy
b) ve všech ostatních případech do doby uzavření případu.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kreditní karty nebo bankovního účtu nájemce. Pokud nájemce nedisponuje hotovostí, může být ze strany pronajímatele dlužná částka vymáhána. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.11. Nájemce je povinen čerpat do nádrže výrobcem předepsané palivo. Vozidlo nesmí být roztahováno za účelem nastartování. Vozidlo nemůže být vlečeno, v případě poruchy nebo nehody musí být vždy odtahováno na plošině. Při nedodržení tohoto ustanovení je povinen veškeré škody uhradit nájemce.

11. Nájemce je povinen čerpat do nádrže výrobcem předepsané palivo. Vozidlo nesmí být roztahováno za účelem nastartování. Vozidlo nemůže být vlečeno, v případě poruchy nebo nehody musí být vždy odtahováno na plošině. Při nedodržení tohoto ustanovení je povinen veškeré škody uhradit nájemce.

12. Nájemce je povinen v případě ztráty klíčů nebo ovladače zabezpečovacího zařízení uhradit náklady spojené s výměnou zámku či alarmu. V případě ztráty ORV uhradí zákazník částku Kč 500,- Kč.

13. Pronajímatel má právo a ze zákona i povinnost kontrolovat doklad totožnosti a řidičský průkaz.

14. Jestliže zákazník nevrátí vozidlo ve sjednaném termínu, v němž mělo být vozidlo navráceno zpět pronajímateli, bude toto jednání posuzováno jako neoprávněné užití cizí věci a bude podáno trestní oznámení na Policii ČR. Pronajímatel je oprávněn naúčtovat částku za pronájem i za dny, kdy vozidlo bylo užíváno neoprávněně a to dle sjednané denní sazby uvedené ve Smlouvě o nájmu motorového vozidla či dle ceníku o nájmu vozidla, s nímž byl nájemce před podpisem smlouvy seznámen.

15. V případě dlouhodobého pronájmu má nájemce povinnost dostavit se na pravidelnou bezplatnou výměnu olejů a filtrů, a to na základě výzvy na informačním displeji vozidla.

16. Vozidlo může být pronajato jen osobě starší 18 let, která je současně držitelem řidičského oprávnění skupiny B, a to nejméně po 2 roky, a před zapůjčením předloží občanský průkaz a řidičský průkaz sk. B.

Sazba na den se počítá za 24 hodin od počátku pronájmu, tj. od momentu podpisu smlouvy o pronájmu dopravního prostředku. Minimální doba pronájmu je jeden den, tj. 24 hodin. Pokud je denní pronájemní doba překročena, účtuje se celý další den. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá nejpozději 8 hodin před uplynutím doby pronájmu. Telefonický nebo osobní požadavek na prodloužení musí být následně doplněn i písemně. Takové prodloužení nájmu musí být pronajímatelem schváleno. V případě havárie nebo technické poruchy se u pronajatého vozidla neúčtuje nájemné po dobu opravy.

Nájemce je povinen při užívání pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, a to zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví. Nájemce se dále zavazuje používat automobil výhradně na veřejných pozemních komunikacích k tomu určených. Nesmí tento vůz používat k testovacím či soutěžním jízdám a musí vždy tankovat pouze u veřejných čerpacích stanic renomovaných a autorizovaných prodejců pohonných hmot. V případě, že dojde ke spáchání dopravního přestupku, se nájemce zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do čtrnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

Zapůjčené vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně poklic) a současně interiér (palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného znečištění či poškození. Součástí tohoto ustanovení je také zákaz kouření ve vozidle. V případě prokazatelného kouření ve vozidle má pronajímatel právo účtovat poplatek 5000,- za vyčištění a vytepování vozidla.

17. Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla na pozemních komunikacích dodržovat povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. V případě, že nájemce jednáním svým, nebo stane-li se tak jednáním osoby, které nájemce vozidlo zapůjčil k užívání, poruší některá ustanovení tohoto zákona, zavazuje se v plné výši uhradit sankci, která bude jemu, nebo pronajímateli, jakožto provozovateli vozidla, příslušným orgánem uložena. Pakliže bude pronajímateli uložena sankce za správní delikt dle ust. § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tj. že jako provozovatel vozidla nezajistil, aby při užití tohoto vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, zavazuje se nájemce tuto sankci v plné výši uhradit, pokud ke spáchání přestupku došlo v době, kdy měl nájemce vozidlo v nájmu či užívání.

  Podpisem nájemní smlouvy nájemce stvrzuje, že byl v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) seznámen s dokumentem nazvaným „Informace pro subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů“, který je dostupný on-line na webu pronajímatele: www.autocitykadet.cz v sekci GDPR v záložce kontakty. Nájemce především prohlašuje, že byl seznámen s tím, že pronajímatel jako správce údajů zpracovává jeho osobní údaje na základě některého z následujících zákonných titulů, a to z důvodu plnění smlouvy nebo ke splnění právní povinnosti nebo pro účely oprávněného zájmu pronajímatele. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl seznámen se svými právy, které mu přiznává GDPR, a byl seznámen se způsobem, jakým je může uplatňovat.18.

19. V případě, že dojde mezi pronajímatelem a nájemcem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz.

Brno, 2018 Pavel Vašek, v. r., jednatel AUTOCITY KADET, s.r.o.